หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
ข่าวสารจาก สถ.จ.
 
 
  ยกเลิกการค้นหา
 
 ที่ มส 0023.5/96 ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งการโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มเข้าบัญชี อบจ.  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว174 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การโอนเงินจัดสรรงบปี 67 สำหรับการจัดการศึกษาภาคบังคับ(ค่าบำเหน็จบำนาญ) ไตรมาส 2  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว173 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การโอนเงินงบปี 67 เงินอุดหนุนโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย ฯ งวดที่ 1  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว172 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ.จัดซื้อจัดจ้าง ปี 60  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.5/ว171 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง แจ้งเลขที่เอกสารโอนขายบิลเงินฝากภาษีและค่าธรรมเนียมรถยนต์ให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำเดือนมกราคม 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.5/ว170 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง จัดสรรค่าภาคหลวงปิโตรเลียม งวดที่ 1/2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.5/ว169 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การนำส่งเงินเข้าบัญชีเงินฝากธนาคารของ อปท.  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว168 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพระราชบัญญัติกำหนดแผนและขั้นตอนการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542 งวดที่ 12/2566  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.5/ว167 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การโอนเงินภาษีมูลค่าเพิ่มตามพรบ.จัดสรรรายได้ฯและภาษีสรรสามิตประจำเดือนมกราคม 2567ให้ อปท.  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.3/ว943 เรื่อง การปรับลดอัตราดอกเบี้ยเงินกู้ เพื่อเป็นทุนหมุนเวียนกิจการสถานธนานุบาล  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.3/ว941 เรื่อง มติการประชุมคณะกรรมการการกระจายอำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ครั้งที่ 1/2567 เมื่อวันที่ 17 มกราคม 2567  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส0023.4/ว196 เรื่อง ขอความร่วมมือแจ้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการบันทึกข้อมูลซึ่งประกอบด้วย ชื่อ-สกุล ตำแหน่งที่ได้รับเลือกตั้ง วันเลือกตั้ง วันครบวาระ และข้อมูลวุฒิการศึกษา  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.6/ว195 เรื่อง แจ้งข้อสั่งการดำเนินงานการคัดกรอง บำบัดรักษาฟื้นฟูสภาพ และติดตาม ผู้มีปัญหาการดื่มเครื่องดื่ม แอลกอฮอล์  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.6/ว197 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์ชี้แจงหลักเกณฑ์ วิธีการประเมินรับรองมาตรฐาน และขับเคลื่อนงานสุขาภิบาลอาหารเพื่อยกระดับงานสุขาภิบาลอาหารภายใต้วิถีใหม่ "สะอาด ปลอดภัย ได้มาตรฐาน"  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.6/ว959 เรื่อง การของบประมาณในการจัดทำระบบกำจัดสิ่งปฏิกูลผ่านแผนปฏิบัติการเพื่อการจัดการคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระดับจังหวัด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2569  [ 29 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.5/ว886 เรื่อง การโอนจัดสรรเงินภาษีธุรกิจเฉพาะให้แก่ อปท.  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.3/ว900 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์โครงการบรรพชาสามเณรภาคฤดูร้อน เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 6 รอบ 28 กรกฎาคม 2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/1563 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การบรรจุและแต่งตั้งผู้สอบแข่งขันได้  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 899 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องโครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 899 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง โครงการพัฒนาข้าราชการหรือพนักงานครูและบุคลากรทางการศึกษาองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นก่อนแต่งตั้งวิทยฐานะชำนาญการพิเศษและเชี่ยวชาญ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.3/ว 189 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ขอความร่วมมือรวบรวมและจัดส่งแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ของ อปท.  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 901 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ยุทธศาสตร์การบริหารทรัพยากรบุคคลส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2566-2570  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ด่วนที่สุด ที่ มส 0023.6/ว 188 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การประชุมเชิงปฏิบัติการการพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุที่มีภาวะสมองเสื่อมครบวงจร (ระยะที่ ๑)  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 190 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง การประชุมคณะกรรมการพิจารณากำหนดสำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลเป็นสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2566  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 192 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่อง ประชาสัมพันธ์การตอบแบบสอบถามการรับรู้ สภาพปัจจุบันความคาดหวังและความต้องการในการพัฒนาตนเองของครูวิทยศาสตร์ เทคโนโลยี และคณิตศาสตร์  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 191 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องการบันทึกข้อมูลปลัดองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.2/ว 193 ลงวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2567 เรื่องประชาสัมพันธ์การรับสมัครผู้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาเข้าร่วมโครงการประยุกต์ใช้หลักสมาธิในการปฏิบัติตนตามจรรยาบรรณของวิชาชีพฯ  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 มส 0023.4/ว 854 เรื่อง การรับฟังความคิดเห็นต่อร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าธรรมเนียมและยกเว้นค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับหารจัดการสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.3/ว187 เรื่อง การประชุทชี้แจง ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับรายงาน ตรวจสอบ และจัดเก็บแบบรายงานผู้สำเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแกนกลางการศึกษาขั้นพื้นฐาน (ปพ.3) ประจำปีการศึกษา 2566 ผ่านระบบ ปพ.3  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.6/ว186 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์โครงการฝึกการอบรมปฏิบัติการงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียน หลักสูตรการสำรวจและจัดทำฐานทรัพยากรท้องถิ่น (9 ใบงาน) รุ่นที่ 1/2567  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 ที่ มส 0023.6/100 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคคลและองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 มส0023.6/101 เรื่อง ขอประชาสัมพันธ์เชิญบุคคลและองค์กร ภาครัฐ ภาคเอกชน และภาคประชาชน เสนอชื่อบุคคลและองค์กร  [ 28 ก.พ. 2567 ]   
 
(1)    2    3    4    ... หน้าสุดท้าย >> 184
 
LINK ที่น่าสนใจ
 
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย  
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
รับเรื่องร้องเรียน
โทร : 092 993-8746
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย