หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
ประวัติความเป็นมา
 
 
ประวัติหน่วยงาน
 
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ได้
จัดตั้งขึ้น และมีอำนาจหน้าที่ในการพัฒนาตำบลทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคม และวัฒนธรรม ตามพระราชบัญญัติสภาตำบล และองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ.2537 และที่แก้ไขเพิ่มเติม ถึง ฉบับที่ 7 พ.ศ. 2562 รวมทั้งมีอำนาจ และหน้าที่ในการจัดระบบการบริการสาธารณะ เพื่อประโยชน์ของประชาชนในท้องถนของตนเอง ตาม
พระราชบัญญัติกำหนดแผน และขั้นตอนการกระจาย
อำนาจให้แก่องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น พ.ศ. 2542
 
ที่ตั้ง
 
พื้นที่องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ตั้งอยู่ในพื้นที่เขตป่าสงวนแห่งชาติสาละวิน อยู่ทางทิศทางตะวันตกของอำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน ห่างจากอำเภอสบเมย 56 กิโลเมตร การเดินทางเข้าสู่อำเภอสบเมย ต้องผ่านเขตอำเภอแม่สะเรียง เนื่องจากไม่มีถนนสายหลัก จากตำบลเข้าสู่อำเภอโดยตรง องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ มีเนื้อที่ทั้งหมด 310 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 193,750 ไร่
 
  อาณาเขตติดต่อ
 
ทิศเหนือ ติดต่อกับ
เริ่มต้นจากแนวแบ่งเขตการปกครองระหว่างประเทศไทยกับสาธารณรัฐ
แห่งสหภาพเมียนมาร์ไปทางทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทิศตะวันออกเฉียงใต้และทิศใต้ ตามเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับแนวร่องน้ำแม่กองคา บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางสาธารณะไม่ทราบชื่อ ไปทางทิศตะวันออกเฉียงใต้บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1194 ไปทางทิศตะวันออกและทิศตะวันออกเฉียงเหนือบรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางสาธารณะไม่ทราบชื่อ ซึ่งเป็นทางสาธารณะข้ามน้ำยวม
ทิศใต้ ติดต่อกับ
เริ่มต้นจากเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางแม่น้ำลิด บรรจบกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับศูนย์กลางห้วยกองมูลไปทางทิศตะวันตกเฉียงเหนือ บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางสาธารณะไม่ทราบชื่อไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้บรรจบกับร่องแม่น้ำเมย
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ
เริ่มต้นจากเส้นขนานระยะ 550 เมตรกับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 105 บรรจบกับทางศูนย์กลางทางสาธารณะไม่ทราบชื่อ
(ทางสาธารณะข้ามน้ำยวม) ไปทางทิศตะวันตกเฉียงใต้และตะวันออกเฉียงใต้ ตามเส้นขนานระยะ 500 เมตร กับศูนย์กลางทางหลวงแผ่นดิน หมายเลข 105 บรรจบกับเส้นขนานระยะ 500 เมตรกับแนวร่องน้ำแม่กองคา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ
เริ่มต้นจากแนวร่องแม่น้ำเมยบรรจบกับแม่น้ำสาละวิน ไปทางทิศเหนือตามแนวเส้นแบ่งเขตการปกครองระหว่างประเทศไทยกับสาธารณะรัฐแห่งสภาพเมียนมาร์บรรจบกับจุดเริ่มต้นแนวเขตผังเมืองด้านเหนือ
 
ทิศเหนือ
ทิศตะวันตก
ตำบลแม่สามแลบ
ทิศตะวันออก
ทิศใต้
 
จำนวนประชากร
     
จำนวนประชากรทั้งหมด 13,483 คน แยกเป็น
  ชาย  จำนวน 7,094 คน คิดเป็นร้อยละ 52.61
  หญิง จำนวน 6,389 คน คิดเป็นร้อยละ 47.39
จำนวนครัวเรือนทั้งหมด 3,717 ครัวเรือน
ความหนาแน่นเฉลี่ย 43.49 คน/ตารางกิโลเมตร
 
  เขตการปกครอง
 
หมู่ที่ หมู่บ้าน
สัญชาติไทย
ชาย หญิง รวม
สัญชาติอื่นๆ
ชาย หญิง รวม
จำนวน
ครัวเรือน
1 บ้านแม่สามแลบ 551 239 790 629 613 1,242 882
2 บ้านแม่ตอละ 331 295 626 2,803 2,612 5,415 299
3 บ้านสิวาเดอ 331 347 678 19 7 26 364
4 บ้านสบเมย 462 413 875 88 102 190 867
5 บ้านบุญเลอ 546 508 1,054 6 2 8 377
6 บ้านกลอเซโล 344 311 655 40 27 67 247
7 บ้านเครอะบอ 185 151 336 1 0 1 149
8 บ้านห้วยกระต่าย 245 258 503 5 5 10 190
9 บ้านกอมูเดอ 296 308 604 9 6 15 216
10 บ้านปูคา 196 181 377 7 4 11 125
รวม 3,487 3,011 6,498 3,607 3,378 6,985 3,717
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง
 
 
 
 
   
   
รับเรื่องร้องเรียนร้องทุกข์  
 
   
NAX
SOLUTION
 
เว็บไซต์เพื่อท้องถิ่นไทย