หน้าหลัก
ITA
LPA
ประกาศจากระบบ e-GP
ประกาศจากระบบ e-GP ในเครือข่าย
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ ใช้คุกกี้เพื่อพัฒนาประสิทธิภาพ และประสบการณ์ที่ดีในการใช้เว็บไซต์ของคุณ คุณสามารถศึกษารายละเอียดได้ที่ นโยบายคุกกี้
ยอมรับ
ข้อมูล
หน่วยงาน
ข้อมูล
หน่วยงาน
บุคลากร
บุคลากร
การบริหาร
บุคคล
การบริหาร
บุคคล
ข่าวสาร
ข่าวสาร
แผน
แผน
รายงาน
รายงาน
ระเบียบ
ระเบียบ
บริการ
ประชาชน
บริการ
ประชาชน
องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
อำเภอสบเมย จังหวัดแม่ฮ่องสอน
 
 
 
นายพงษ์พิพัฒน์ มีเบญจมาศ
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
 
วิสัยทัศน์/พันธกิจ/ยุทธศาสตร์
 
 
 
" มุ่งเน้นการศึกษา แก้ปัญหาท้องถิ่น พัฒนาท่าเรือสาละวิน
ให้เป็นแดนดินการท่องเที่ยว ฟื้นฟูเศรษฐกิจ ตามแนววิถีชีวิตพอเพียง "
วิสัยทัศน์ องค์การบริหารส่วนตำบลแม่สามแลบ
 
ยุทธศาสตร์
 
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 1
ด้านการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  พัฒนาเส้นทางการคมนาคมให้มีมาตรฐานและทั่วถึง
  พัฒนาระบบประปาให้มีคุณภาพ และพอเพียงต่อการอุปโภค บริโภค
  พัฒนารางระบายน้ำเพื่อแก้ไขปัญหาน้ำท่วมขัง
  พัฒนาทางไหลผ่านของน้ำป่า (ท่องลอดเหลี่ยม)
  ป้องกันบริเวณตะลิ่งถูกกัดเซาะ (วางกล่องเกเบี่ยน)
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 2
ด้านการพัฒนาอาชีพ ตามแนวเศรษฐกิจ
พอเพียง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมอาชีพและพัฒนาการเกษตรอินทรีย์
  สนับสนุนการผลิตทางเกษตร ที่สอดคล้องกับสภาพพื้นที่ ที่คงไว้ซึ่งความหลากหลายของพืชพรรณ
  ประชาชนมีความปลอดภัยจากการลดการใช้สารเคมี
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 3
การพัฒนาด้านโครงสร้างพื้นฐาน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  สืบสานศิลปวัฒนธรรมประเพณี กิจกรรมนันทนาการ
  สร้างเสริมโภชนาการสำหรับเด็ก ปรับปรุงสื่อการเรียนการสอน และส่งเสริมกิจกรรมสำหรับเด็กเยาวชน และประชาชน
  ส่งเสริมกิจกรรมที่สร้างเสริมพัฒนาการเด็ก
  การตรวจสอบประเมินผลการศึกษาภายในองค์กร
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 4
ด้านสาธารณสุข พัฒนาคน สังคมและ
ชุมชนเข้มแข็ง
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  เพิ่มศักยภาพของ อสม.และสุขอนามัยของประชาชนในชุมชน
  ส่งเสริมสวัสดิการทางสังคม
  ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
  แก้ไขปัญหายาเสพติดตามแนวนโยบายแห่งรัฐ
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 5
ด้านอนุรักษ์ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  การส่งเสริมอนุรักษ์ทัพยากรป่าไม้
  การป้องกันการทำลายป่า
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 6
ด้านการจัดการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ส่งเสริมการท่องเที่ยว
  การประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 7
ด้านการรักษาความสงบเรียบร้อยชายแดน
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ความสงบเรียบร้อยภายในชุมชน
 
  ยุทธศาสตร์ที่ 8
ด้านการบริหารการมีส่วนร่วม
กลยุทธ์/แนวทางการพัฒนา
  ประชาชนมีส่วนร่วมในการบริหารจัดการ
  การให้บริการประชาชน
 
 
   
คู่มือประชาชน  
เอกสาร แบบฟอร์ม สำหรับติดต่อราชการ  
 
   
คำแนะนำการชำระภาษี  
ภาษีป้าย
ภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง